Informācija par videonovērošanu

 

Videonoverosana2                                                 SIA “SERTIFIKĀCIJAS CENTRS”

                                                 Reģ.Nr. 40103527277

                                                   Jur.adrese:  Stārķu iela 2A,  Rīga, LV-1084

                                                   Kontakttālrunis: +371 67885160

                                                   E-pasts: info@persc.lv      

                                                   

Rīgā, 2019.gada 22.janvārī                                                                                            Pielikums Nr.4

 

 

Videonovērošana

SIA “Bruņinieks MS”

Viesnīcā City Hotel TEATER

 

 

Videonovērošanas zīmes paraugs

 

 

Videonoverosana

TIEK VEIKTA VIDEONOVĒROŠANA

 

Nolūks:Pārkāpumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu SIA “Bruņinieks MS” viesnīcā City Hotel Teater.

Pārzinis: SIA “Bruņinieks MS”.

Kontakttālrunis:67315140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par videonovērošanu

 

Informācija par videonovērošanu SIA “Bruņinieks MS” viesnīcā City Hotel TEATER

 

Pārzinis: SIA “Bruņinieks MS”,reģ.Nr.40003369554

 

Apstrādes nolūks (mērķis):

Videonovērošana tiek veikta Uzņēmuma teritorijā un telpās, Bruņinieku ielā 6, Rīgā:

(1)   Pārkāpumu novēršanai, prevencijai un/vai atklāšanai attiecībā uz Uzņēmuma īpašumu; un

(2) Pārkāpumu novēršanai, prevencijai un/vai atklāšanai attiecībā uz sabiedrisko kārtību Uzņēmuma īpašumā/teritorijā.

 

Apstrādes pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas e. un f. punkts.

Leģitīmās intereses: Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Uzņēmumā, to darbinieku un apmeklētāju īpašuma aizsardzība, kā arī Uzņēmuma darbinieku un apmeklētāju dzīvības un veselības aizsardzība.

Leģitīmo interešu pamatojums un līdzsvarojums: Uzņēmumam ir jānodrošina sabiedriskā kārtība tajā, kā arī jānodrošina Uzņēmuma un to darbinieku un apmeklētāju īpašuma, kā arī darbinieku un apmeklētāju dzīvības un veselības aizsardzība. Lai identificētu pārkāpējus tiek veikta uz kustībām reaģējoša novērošana Uzņēmuma teritorijā un telpās.

Datu subjektu tiesību un brīvības tiek līdzsvarotas, jo Pārzinis neglabā video ierakstu ilgāk par 14 dienām. Pēc tam videoieraksts tiek neatgriezeniski dzēsts.

 

Datu saņēmēji: piekļuves tiesības tekošajiem datiem ir restorāna vadītājai, saimnieciskās nodaļas vadītājai un klientu reģistratūras darbiniekiem un savukārt ierakstiem piekļuves tiesības ir valdes loceklim. Vienlaicīgi pieļaujams, ka nepieciešamības gadījumā dati tiktu nodoti citiem Uzņēmuma darbiniekiem, kuriem tas paredzēts darba pienākumos, un tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma vai arī pamatojoties uz Uzņēmuma iesniegumu par pārkāpumu, lūdzot tā izmeklēšanu.

Ārpus Latvijas dati netiek nodoti.

 

Datu glabāšanas ilgums: Dati tiek glabāti ne ilgāk par 14 dienām.

 

Datu apstrādes veids: Dati tiek fiksēti elektroniskā formā ar kameru palīdzību. Videonovērošanas sistēma nenodrošina cilvēka sejas un/vai automašīnu numuru automātisku atpazīšanu. Personu vai notikumu meklēšana var tikt veikta tikai vizuāli, pārbaudot uzfilmēto materiālu konkrētajā laikā un vietā.

 

Iebildumi par apstrādi: Iebildumi un sūdzības par apstrādi iesniedzami rakstveidā Pārzinim, tā ieceltajam datu aizsardzības speciālistam vai arī uzraugošajai institūcijai – Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, www.dvi.gov.lv