Privātuma politika

SIA "Bruņinieks MS" privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Bruņinieks MS (turpmāk – Bruņinieks MS), vienotās reģistrācijas Nr. 40003369554, Juridiskā adrese: Rīga, Bruņinieku iela 6, LV-1010, Rīga, Latvija.

SIA “Bruņinieks MS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Bruņinieks MS apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Bruņinieks MS likumīgās intereses ir: veikt komercdarbību; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.; analizēt Bruņinieks MS mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; veikt darbības Klientu noturēšanai; segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; novērst krāpniecību; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; pakalpojumu sniegšanas efektivitāte; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

Bruņinieks MS nodrošinātie tehniskie pasākumi:

Bruņinieks MS kā apstrādātāja nodrošinātie organizatoriskie pasākumi:

Bruņinieks MS attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Bruņinieks MS darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Bruņinieks MS var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Bruņinieks MS sadarbības partneri apstrādā Bruņinieks MS rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Bruņinieks MS sadarbības partneri ir uzskatāmi par Bruņinieks MS datu apstrādes apstrādātājiem un Bruņinieks MS ir tiesības nodot Bruņinieks MS sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
Bruņinieks MS sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Bruņinieks MS prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Bruņinieks MS uzdevumā.

 

Bruņinieks MS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

Bruņinieks MS personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Bruņinieks MS glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Bruņinieks MS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Bruņinieks MS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Bruņinieks MS likumīgajām interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Bruņinieks MS pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Bruņinieks MS interneta lapās vai klātienē Bruņinieks MS viesnīcā.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Bruņinieks MS veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi)
Saziņu par līgumsaistību izpildi Bruņinieks MS veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Šis dokuments pēdējo reizi atjaunināts 29. jūnijā 2018. gadā.